noticias-blog

Viernes, 20 Mayo 2022

COMIENZAN LAS OBRAS EN SUPERFICIE DEL PARQUE.

1 Después de semanas trabajando en la sombra y en oficinas a partir de mañana miércoles 12 de Diciembre se comenzará a ver actividad sobre el propio terreno para la construcción del Espacio Verde de Navia.
La empresa constructora (Bruesa) comenzará a vallar el perí­metro del parque y a señalizar como obras todas las zonas afectadas. Se podrí­a decir que oficialmente han comenzado las obras para la construcción del parque.
El retraso se ha originado debido al replanteo del terreno, toma de datos y cálculos informáticos para averiguar correcta y exactamente las cotas y profundidades a las que se hallará agua. La topografí­a actual, variante en función de las obras de edificación en construcción no concuerda demasiado con la del plano topográfico facilitado en un primer momento pues su antigüedad acrecientó lo anteriormente indicado. Se empleó un marcaje informático de dicha topografí­a y la resultante del proyecto para obtener un dato lo más aproximado posible de los movimientos de tierra necesarios (de relleno o de excavación).


Pero este comienzo de obras supondrá unas incomodidades para los vecinos, ya que la empresa constructora ha anunciado el corte para el tráfico rodado en las calles Lamela, 1C, Limpiño y 2C a partir de mañana miércoles, por lo que estará totalmente prohibido tanto circular como estacionar los vehí­culos en las señaladas calles. Se mantendrá únicamente acceso para la entrada/salida de vehiculos a los garajes de las comunidades del Edificio Residencial e Islas Cies.
El corte de las calles tiene una duración no estimada.
Comentario (0) Impresiones: 1239

CARTA DE RECLAMACIONES AL CONCELLO.

1

El pasado jueves día 26 fue presentada en el Concello de Vigo una carta dirigida al alcalde D.Abel Caballero con las deficiencias y demandas del PAU de Navia, carta que se expone íntegramente a continuación:

Navia, 26 de xullo de 2007

Excmo. Sr. Don Abel Caballero

Alcalde de Vigo

Estimado Señor Caballero:
Dende a Asociación Veciñal de Navia poñémonos en contacto con vostede co fin de explicar a situación crítica pola que está a pasar o novo barrio das Teixugueiras, así­ como demandar de forma urxente a solución aos problemas que imos expoñer, non sen antes lembrarlle que no pasado mes de febreiro foi aprobada por unanimidade en sesión plenaria, unha moción en relación a estas carencias pero, polo de agora, non foi levada a cabo.

Queremos indicarlle, antes de pasar á exposición, que se estima que xa están a vivir nas Teixugueiras aproximadamente 4.000 persoas, que en moi curto prazo de tempo serán entregadas as vivendas pertencentes a tres novas promocións, que se están construíndo edificios que serán rematados en 2008 e 2009, e que se está comezando o proceso de urbanización de novas fases, polo que a chegada de xente está sendo continuada, incrementándose a poboación día a día, pero non os servizos mínimos precisos para levar unha vida mínimamente digna no que cremos é o barrio máis novo demográficamente falando, e cun nivel de natalidade salientable: son moitos os nenos e nenas que xa naceron nas Teixugueiras.

Explicados estes antecedentes, consideramos necesario e urxente poñer solución aos graves problemas derivados do abandono da zona, e que pasamos a enumerar:

LIMPEZA: O barrio está en situación lamentable e de abandono no que a limpeza se refire: beirarrúas sucias, papeleiras rebosantes, colectores de lixo que non se baldean e producen malos cheiros, restos de todo tipo en zonas polas que transita a xente, vexetación desbordante, manchas de aceite (o PAU é utilizado como espazo para limpar coches, almacenar camións e maquinaria, o pintado de farolas, etc), etc.

PRAGAS: Aparición de ratas en zonas moi próximas a edificios habitados, pragas de insectos e pulgas.

MOBILIARIO URBANO: Escaseza de mobiliario urbano.

SEGURIDADE VIAL: O barrio das Teixugueiras convertiuse nun espazo que algunha xente utiliza para poñer en práctica actitudes temerarias na conducción, como coller rotondas a grande velocidade, práctica de derrapes, prácticas perigosas con ciclomotores, etc. A isto hai que sumarlle a falta de respecto polos escasos e inseguros pasos peonís por parte da xente que realiza ditas prácticas, así­ como por moitos vehículos de obras e vehículos privados que, ante o que consideran un lugar libre de normas, dado o estado de abandono no que se atopa o barrio, optan por facer as manobras que máis lle conveñen, como saltar medianas, conducir a velocidade excesiva, cambios de sentido e dirección inadecuados, etc., poñendo en perigo a seguridade pública. Consideramos que o abandono que perciben dentro do barrio é o que retroalimenta estas actitudes.

ROTONDAS E ISLETAS: As rotondas e isletas interiores son auténticos depósitos de lixo e de maleza, ao igual que as rotondas, isletas e interseccións que rodean o barrio e que lle dan acceso; ademáis, é preciso ter en conta que estas vías externas que nos rodean son moi utilizadas polos turistas para achegarse ás praias e ao Val Miñor dende Vigo, polo que consideramos que a imaxe da cidade que se está a dar é lamentable. Algúns veciños e veciñas comezamos a sentir vergoña da parte de Vigo na que vivimos.

Por todo isto demandamos con carácter urxente:

Mellora na limpeza, recollida de lixo, baldeo de colectores, control de actividades inadecuadas (limpeza e arranxo de vehículos, pintado de farolas,...) e desbroce da maleza.

Desratización, control de pragas e doutros animais que campan polo PAU libremente, como cabalos e cans asilvestrados.

Colocación de mobiliario urbano. (quedamos á súa disposición para indicarlle os elementos que son necesarios).

Vixilancia policial orientada á seguridade viaria, mellora da sinalización, medidas para controlar a velocidade, mellora de medianas de forma que se impidan ou dificulten as manobras temerarias, mellora de pasos peonís, tanto os internos como os externos de acceso/saí­da ao/do PAU mediante a busca dos mecanismos máis axeitados (ben elevación de ditos pasos, ben semáforos, etc).

Adecentamento de rotondas e isletas internas e externas mediante limpeza e acondicionamento vexetal, ornamental e estético.

Quedamos á súa disposición para colaborar no que sexa preciso, co fin de corrixir a situación descrita.

Reciba un cordial saúdo.

Asdo.: Francisco Piñeiro Lorenzo

Presidente da Asociación Veciñal de Navia


Comentario (0) Impresiones: 1866

MOCION DEL BNG EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL LUNES.

1 Achégolles a moción que vai defender a concelleira do BNG, María Méndez, no pleno do vindeiro luns 26/02 sobre actuacións que hai que desenvolver no PAU de Navia.
EXCMA. SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE VIGO.


María Méndez Piñeiro, no nome propio e en representación do grupo municipal do BNG, presenta para o seu debate no vindeiro Pleno da Corporación a seguinte MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O PAU de Navia estaba nunha situación lamentable cando foi asumido pola actual Consellería de Vivenda, diseñándose a partir de entón unha actuación integral e con criterios de sostibilidade, que cando este rematada fará del un dos barrios dos que os vigueses e viguesas nos poidamos sentir orgullosos.

Lamentablemente a implicación amosada pola Consellería de Vivenda non ten o seu reflexo na Administración local. Desde que o Concello recepcionou o 80% do PAU nada se fixo polo seu mantenemento, nin mellora, pese ás repetidas queixas dos máis de 1.000 veciños e veciñas que xa viven nel e que ven como non se arranxas as deficiencias e se degrada progresivamente o contorno.

Un dos maiores problemas para a veciñanza son os accesos peonís, xa que o segundo cinto e a avenida de Ricardo Mella rodean o PAU e o convirten nunha especie de illa. É necesario percorrer 1,5 km. para facer un percorrido que en liña recta serían só 150 metros. Por outra banda, un dos pasos de peóns existentes debaixo da intersección do segundo cinto é extremadamente perigoso, xa que adoece de medidas viarias de protección e os vehículos pasan a gran velocidade pola zona. Xa no interir do núcleo e na rúa Teixugueiras só existen dous pasos de peóns separados un do outro por unha gran distancia, o que conleva que se cruce por lugares non sinalizados, co conseguinte risco para as persoas.

Outro dos problemas é o insuficiente servizo de transporte urbano. Somentes dúas liñas de autobuses van ao PAU, pese a ter un fin de liña a menos de 200 metros no cemiterio de Coia. Do mesmo, a limpeza brila pola súa ausencia. Hai maleza nas beirarrúas e hai verquidos procedentes das obras en moitos lugares, comenzando os roedores a ser xa uns veciños mais. O mantemento de parques e xardíns tamén é inexistente.

Só a falta de xestión, vontade política e interese polos veciños e veciñas de Navia que ten este goberno explica esta situación de abandono. Creemos que xa é hora de que asuma as responsabilidades que lle corresponde e vele pola calidade de vida e benestar de todos e todas os que alí­ viven.
E por isto que solicitamos a este Pleno que se adopten os seguintes.
ACORDOS:
-Que de forma inmediata se proceda a dotar dos correspondentes sistemas de seguridade viaria aos accesos peonís do PAU de Navia e nomeadamente o situado na intersección do segundo cinto VG20 coa Avda. Ricardo Mella.
-Que se estude a posibilidade de artellar novos accesos que fagan máis doada a comunicación con Coia e Navia.
-Que se acometa a sinalización vertical e horizontal precisas na parte do PAU xa transferida ao Concello.
-Que se prolonguen as liñas de autobuses urbanos que teñen o seu remate no cemiterio de Coia para darlle servizo aos veciños de Navia.
-Que se proceda a realizar a limpeza axeitada das beirarrúas e se recolla todo o lixo verquido.

Vigo 16 de febreiro do 2007

Asdo.:Mª Xosé Méndez Piñeiro
Concelleira do Grupo Municipal doBNG
Comentario (0) Impresiones: 2658

VIVENDA DESCARTA CONSTRUIR MAS GALERIAS DE SERVICIOS.

1 Vivenda descarta más galerías de servicios en Navia "por razones económicas y técnicas"
Las fases del polígono pendientes de urbanización contarán con tendidos de saneamiento y abastecimiento, telefonía, gas y electricidad convencionales.
Las fases del polígono residencial de Navia pendientes de urbanización no contarán con galería de servicios para alojar las redes de abastecimiento, saneamiento y telefonía como la que discurre bajo la calle Teixugueiras. Vivenda justifica su decisión en razones económicas y técnicas.
Las nuevas calles, contempladas en el desarrollo de las fases 3B, 4, 5 y 6 llevarán un tendido de servicios convencional, con conducciones separadas para abastecimiento y saneamiento, telefonía, electricidad y gas "como en el resto de la ciudad". En la decisión adoptada por Vivenda han influido los problemas detectados en la red de saneamiento, que han obligado a la sustitución de varios tramos.
El cambio de criterio en la urbanización ya le fue comunicado a los propietarios de parcelas en las fases a urbanizar en una reunión que mantuvieron con los responsables provinciales de Vivenda y Xestur, donde se les avanzó también parte de las condiciones que regirán para la adquisición del suelo, bien por permuta, compra o expropiación.

La galería de servicios que discurre bajo las vías principales ya urbanizadas del polígono fue presentada en su momento como una de las principales novedades de la urbanización y causa de algunos retrasos en la entrega de la obra. Se trata de una galería prefabricada en tramos de cinco metros de longitud, dos y medio de alto y uno y medio de ancho por la que discurren la red de abastecimiento y saneamiento, telefonía, cable, electricidad, con capacidad para otros servicios que en el futuro se puedan suministrar.
Las conducciones de gas no utilizan esta red debido a que por razones de seguridad han de discurrir de manera independiente. Desde el Instituto Galego da Vivenda e Solo se señalaba que esta galería, "con características técnicas muy similares a la que se instaló en la Villa Olí­mpica de Barcelona, permitirá que se realice todo tipo de reparaciones y controles en las conducciones de los servicios sin necesidad de levantar los viales, como sucede en la actualidad". Sólo el polígono industrial de A Granxa, en Porriño, promovido por la Zona Franca, cuenta en estos momentos con una instalación parecida en Galicia.
La Consellería de Vivenda ya llegó a barajar la posibilidad de hacer una nueva red de saneamiento en Navia tras detectar graves fallos en las conducciones en funcionamiento. Parte de la actual, muy deteriorada, discurre a ocho metros de profundidad y por fuera de la galería de servicio, por lo que los técnicos valoraron la posibilidad de anular las conducciones actuales y hacer una nueva acometida. El coste de la actuación se estimaba que superaba los 3,5 millones de euros.
Los informes técnicos revelaron la existencia de serios problemas estructurales y vicios ocultos, con canalizaciones atascadas por la descarga de hormigoneras a la red de saneamiento que provocaron taponamientos de solución muy complicada.
Finalmente se optó por un sistema calificado de novedoso, que permitió efectuar las reparaciones abriendo un número muy limitado de zanjas y en puntos muy concretos. .
Comentario (0) Impresiones: 1964

LOS AVALES RETENIDOS A LAS CONSTRUCTORAS SE DESTINARAN AL SANEAMIENTO

1 El coste de la reparación se ha incrementado en 800.000 euros y se estima que acabe en dos meses.
La renovación de la red de saneamiento de Navia finalizará en dos meses y como máximo en ese plazo, la Consellería de Vivenda dará a conocer la resolución sobre la investigación abierta a las constructoras como causantes de los daños que han motivado la intervención. La intención del departamento que dirige Teresa Táboas es hacer frente al coste de las obra con los avales retenidos "con independencia de que se decida, además, algún tipo de sanción por las molestias que se han ocasionado tanto a los residentes como a la propia administración, que ha tenido que adoptar medidas para las reparaciones"
La reparación de la red de saneamiento se ha ido realizando por tramos, para minimizar las molestias a los residentes, y levantando actas en cada actuación sobre las causas del deterioro, atribuí­ble en muchos casos al vaciado de material de obra. Inicialmente, la renovación se presupuestó en unos tres millones de euros, pero el desarrollo de las obras obligó a una modificado del proyecto, elevando el coste en otros 800.000 euros y a prolongar dos meses los plazos de ejecución previstos.
Los informes técnicos evidenciaron en su momento la existencia de "vicios ocultos" en toda la red, instalada cuando se urbanizó el polígono, lo que hizo necesaria una reparación general del sistema.
Leer más Comentario (0) Impresiones: 1413

Ultimos anuncios publicados

Próximos eventos

No hay eventos

Colaboran con esta web